ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «30 προσκλήσεις για το Athens Coffee Festival»

Δεν απαιτείται κανενός είδους αγορά ή πληρωμή για τη συμμετοχή ή τη νίκη στο διαγωνισμό .

Ο διαγωνισμός διεξάγεται από την εταιρεία «BARISTA PRO ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ», που εδρεύει στη Σάμο .
Αυτός ο διαγωνισμός διέπεται από τους παρόντες επίσημους κανόνες. Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, κάθε συμμετέχων συμφωνεί να συμμορφώνεται με αυτούς τους Επίσημους Κανόνες, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτήσεων για το δικαίωμα συμμετοχής, και κατανοεί ότι τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, όπως καθορίζονται από τον Διαχειριστή και τους αντιπροσώπους του, είναι τελικά από κάθε άποψη.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η διάρκεια της προωθητικής ενέργειας ορίζεται για τρεις (3) ημέρες και συγκεκριμένα για από 13:00 της 27ης Σεπτεμβρίου 2018 έως 15:00 π.μ της 30ης Σεπτεμβρίου 2018 («περίοδος διαγωνισμού»)

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε συμμετέχων θα πρέπει
α) να κάνει like στη σελίδα Gia..giamas
β) να κάνει like στην τρέχουσα κοινοποίηση διαγωνισμού
γ) να γράψει σχόλιο απαντώντας σωστά στην ερώτηση του διαγωνισμού.
δ) να μας στείλει με inbox στη σελίδα Gia..giamas την ηλεκτρονική διεύθυνση email του.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΙΚΗΤΗ
Οι τριάντα πρώτοι που θα απαντήσουν σωστά στην ερώτηση του διαγωνισμού θα είναι οι νικητές .

ΔΩΡΟ

Κάθε νικητής θα λάβει μία (1) ατομική ( για ένα άτομο ) πρόσκληση που εξασφαλίζει τη δωρεάν είσοδο στο Αthens Coffee Festival και τις τρεις ημέρες της διεξαγωγής του ( από 29/09/2018 έως 01/10/2018). Το δώρο δεν είναι μεταβιβάσιμο. Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση , η ανταλλαγή ή η εξαργύρωση του. Οι νικητές θα λάβουν το δώρο τους στο email τους. Σε περίπτωση που νικητής αρνηθεί το δώρο, τότε αυτοδικαίως και αυτομάτως θα απωλέσει οριστικά το δικαίωμα διεκδίκησης του δώρου.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο Διαχειριστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά ή άλλα λάθη στην προσφορά ή στη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σφαλμάτων σε οποιαδήποτε εκτύπωση ή δημοσίευση σε αυτούς τους Επίσημους Κανόνες, την επιλογή και την ανακοίνωση οποιουδήποτε νικητή ή τη διανομή οποιουδήποτε βραβείου. Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, κάθε συμμετέχων αποδέχεται ότι ο Διαχειριστής και οι συνδεδεμένες μ΄αυτόν εταιρείες ουδεμία ευθύνη φέρουν για όποια ζημία προκύψει εν όλω ή εν μέρει, άμεσα ή έμμεσα, από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό και την αποδοχή, τη χρήση ή την κακή χρήση του δώρου . Ο Διαχειριστής αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για ζημία σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο που προκύπτει από την πρόσβαση ή την λήψη πληροφοριών ή υλικών που συνδέονται με το διαγωνισμό. Η συμμετοχή στην παρούσα ενέργεια , σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής στο σύνολό τους. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τη Διοργανώτρια δύνανται να επηρεαστούν ή να διακοπούν προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου. Γενικότερα, η συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορεί να τύχει μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας η οποία δεν υπέχει καμία ευθύνη για όλους τους ανωτέρω λόγους.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά συναίνεση των συμμετεχόντων στη χρήση των στοιχείων, την οποία οι συμμετέχοντες μπορούν να ανακαλέσουν έως την ανωτέρω ημεροχρονολογία διενέργειας της κλήρωσης με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected]. Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά θα έχουν οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια που έχουν σχέση με το Διαγωνισμό ή εκτελούν την επεξεργασία για την οποία οι νικητές παρέχουν την συναίνεση τους , καθώς και τρίτοι που η Διοργανώτρια τυχόν χρησιμοποιεί ως εκτελούντες επεξεργασία για να της παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγει τα ως άνω προσωπικά δεδομένα. Τα στοιχεία των νικητών θα διατηρούνται για την ολοκλήρωση της παράδοσης του δώρου και μετά από αυτήν για την εξασφάλιση εννόμων συμφερόντων της Διοργανώτριας ή και νομίμων υποχρεώσεων της και μέχρι την παραγραφή τυχόν απαιτήσεων της Διοργανώτριας και των νικητών ή σε άλλες περιπτώσεις που η Διοργανώτρια δικαιούται ή επιβάλλεται από τον νόμο. Τα στοιχεία των νικητών δεν μεταφέρονται εκτός της ΕΕ για επεξεργασία .Σε κάθε περίπτωση οι νικητές μπορούν να επικοινωνούν με τη Διοργανώτρια στην ανωτέρω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και με όποιο άλλο πρόσφορο μέσο , για να λάβουν οποιαδήποτε ενημέρωση θέλουν σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα, να ζητούν την τροποποίηση αυτών, τον περιορισμό, αύξηση ή διακοπή της χρήσης τους, την εν όλω ή εν μέρει διαγραφή τους υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις . Για οποιοδήποτε θέμα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που ο κάθε συμμετέχων θεωρεί ως μη νόμιμη μπορεί να απευθύνετε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

ONLINE ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ      baristapro.com.gr

TOP

Μετάβαση στο περιεχόμενο